یا رفیق

 

در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز    

 استاده‌ام چو شمع مترسان ز آتشم