سرفصل دروس:

رمزعبورکلیه فایل ها:   ****

مدارهای الکتریکی 1

مدارهای الکتریکی 2

مدارهای الکتریکی (مهندسی کامپیوتر)

ماشین های الکتریکی 2

ماشین های الکتریکی 3

ماشین های الکتریکی مخصوص

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

سیستم های کنترل خطی

اصول کنترل مدرن

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

بررسی سیستم های قدرت 1

بررسی سیستم های قدرت 2

آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

حفاظت سیستم های قدرت

الکترونیک 1

الکترونیک صنعتی

سیگنال ها و سیستم ها

مدارهای منطقی ( سیستم های دیجیتال)

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

آزمایشگاه سیستم های دیجیتال

حفاظت بیمارستانی