جزوات آموزشی:

 

1- دستور کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

2- دستور کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

3- دستور کار آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

      بخش اول(ماشین های الکتریکی)

      بخش دوم(الکترونیک قدرت)

      بخش سوم(خطوط انتقال و سیستم های قدرت)

      بخش چهارم(حفاظت سیستم های قدرت)

4- جزوه بررسی سیستم های قدرت 2

5- جزوه اصول کنترل مدرن

6- جزوه تحلیل حرارتی ماشین های الکتریکی

7- جزوه ماشین های الکتریکی مخصوص

8- راهنمای آزمایشگاه های مهندسی برق

      بخش اول (اسیلوسکوپ)

      بخش دوم (اصول ایمنی در برق)

      بخش سوم (کمک های اولیه)

9- 

 

 

 دیگر فایل ها:

1- چهل ویژگی دانشجویان موفق

2- ماتریس ها و حل دستگاه معادلات خطی

3- مروری بر مثلثات

4- ریاضیات مقدماتی

5- پچاکوچا

 

5- 

 

نرم افزارها: