مهندس مجید زارع
مهندسی برق – قدرت
الکترونیک قدرت –  ماشین­های الکتریکی – حفاظت سیستم­های قدرت
وب­سایت: majidzare.ir