چهل ویژگی دانشجویان موفق

 

 

 

 

 

این چک لیست که  در دانشگاه نیاگارا (Niagara university) تهیه شده و بیانگر 40 ویژگی بارز دانشجویان موفق آن دانشگاه می باشد، می تواند موجب شناخت ویژگی های دانشجویان موفق و تغییر سبک رفتاری برای فعالیت حرفه ای دانشجویان باشد .

در صورت تمایل، نظرات خود را در قسمت ارسال نظر مرقوم فرمائید.