دانشگاه:

Bhnr.uni

Apa.uni

sjd.uni

 

دوره­ های حرفه­ ای:

Skills Institute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمرات نهایی کلیه دروس از طریق سایت آموزش دانشگاه مربوطه اعلام می شود.

بررسی اعتراضات احتمالی تنها و تنها از طریق سایت آموزش دانشگاه انجام می شود.

 

با آرزوی توفیق